Één transactietaks van 0,65% vervangt alle belastingen

Één transactietaks van 0,65% vervangt alle belastingen

Alle belastingen en verplichte bijdragen vervangen door één enkele belasting die eenvoudig, rechtvaardig en robuust is? Economen zijn al eeuwen op zoek naar die fiscale gouden graal. Lode Vereeck stelt de unieke transactietaks voor op maat van de nieuwe tijd.

De unieke transactietaks is een bronbelasting op alle geldtransacties die uniek, eenvoudig, laag, neutraal, bevrijdend, kostenefficiënt, rechtvaardig, progressief, fraudebestendig, tijdbestendig, stabiel, discreet en homogeen is. Een belasting die niet langer kreunt onder de fiscale kwalen van vandaag: de zware administratieve last, de technische complexiteit, de lobbyfiscaliteit en de juridische "koterij".

De unieke transactietaks is een echte single tax, waar economen al eeuwenlang naar op zoek zijn. Alle andere belastingen en verplichte sociale bijdragen van alle overheden in dit land worden afgeschaft (personenbelasting, vennootschapsbelasting, sociale premies, btw, accijnzen, roerende voorheffing, onroerende voorheffing, registratierechten, erfenisrechten, schenkingsrechten, verkeersbelastingen, enz.) en vervangen door één enkele transactietaks van 1,30 procent per transactie of 0,65% voor elke partner in de transactie.

De unieke transactietaks maakt komaf met de belastingbrief en met alle fiscale uitzonderingen, aftrekposten en achterpoortjes. Vandaag bestaat de technologie om zo’n unieke taks te realiseren. Via een taksrekening, die gekoppeld is aan elk financieel instrument waarmee betalingen of overdrachten gebeuren, wordt de belasting automatisch en bevrijdend doorgestort aan de fiscus. Belastingbrieven behoren dus tot de fiscale folklore.

De unieke transactietaks is geen roekeloos avontuur van budgettaire ontsporing. Integendeel, hij staat garant voor een volledige financiering van de overheid. In België voeren banken voor ca. 24 biljoen euro aan transacties uit (bron: ECB). Aangezien verwacht wordt dat een kwart van die transacties verdwijnt bij het invoeren van een transactietaks en het merendeel van de transacties grensoverschrijdend zijn, volstaat een tarief van 1,30% per transactie om alle overheidsuitgaven te dekken. 1,30% taks op het loon (en niet langer 50% personenbelasting), een pintje (en niet langer 21% btw), de aankoop van een huis (en niet langer 6 tot 10% registratierechten) of op winst (en niet langer 20 of 25% vennootschapsbelasting plus 30% roerende voorheffing), ...

De unieke transactietaks is geen Tobintaks die enkel speculatie wil ontmoedigen. Ook de vrees dat de geld- en kapitaalmarkten zullen opdrogen is ongegrond, want de bestaande belastingen op geld- en kapitaaltransacties worden afgeschaft. Fraude is zo goed als onmogelijk en belastingontwijking (bv. door ruilhandel of fusies van ondernemingen) loont niet (door veel hogere transactiekosten of door schaalnadelen). Doordat niet alleen inkomen en consumptie, maar ook vermogensverrichtingen belast worden, is de unieke transactietaks progressief en rechtvaardig. Maar er is wel een basisbijslag noodzakelijk om de huidige negatieve fiscale druk op de laagste inkomensklasse te behouden of te verbeteren.

Met de unieke transactietaks verdwijnt ook het lastige karwei om de belastingbrief in te vullen. De belastingen worden automatisch geïnd en doorgestort bij elke betaling, en iedereen is gelijk voor de belastingwet want er zijn geen uitzonderingen meer. Met het lage tarief van 1,30% op loon en winst werpt de unieke transactietaks het fiscale juk af waaronder arbeid, kapitaal en ondernemerschap vandaag gebukt gaan. Hij bevrijdt de productieve krachten van hun fiscale ketenen en ontketent daarmee een enorm economisch potentieel dat vandaag fiscaal ondergesneeuwd wordt.

De unieke transactietaks met basisbijslag is volgens Lode Vereeck het fiscaal ideaal, waar alle hervormingsvoorstellen aan getoetst kunnen worden. Een fiscale hervorming doen je niet voor de lol of uit pure intellectuele bevrediging, maar om het leven beter te maken, om de welvaart te vergroten en veilig te stellen voor onze kinderen en kleinkinderen, en om de belastingen rechtvaardiger te verdelen. De politieke molens werken echter langzaam. De unieke transactietaks zal zeker niet op één dag worden gerealiseerd. En wellicht zijn er enkele tussenstappen nodig, zoals de duale inkomenstaks. Maar ooit komt hij er. De taks zit logisch in elkaar en een logisch idee hou je niet tegen.

 

Meer informatie: Lode Vereeck (2018),Taksjager. Op zoek naar het fiscaal ideaal, Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag, 203 pag.
ISBN 978 94 6001 715 5, D/2018/11.676/409, e-boek ISBN 978 94 6001 723 0