Geen schepenambt voor Vereeck

Geen schepenambt voor Vereeck

Mondelinge toelichting op de zitting van de Gemeenteraad van 20 december 2021, agendapunt 1.

"Voorzitter,

Ik wil graag een toelichting geven bij het eerste agendapunt over mijn beslissing om geen schepen te worden en de gevolgen daarvan voor de politieke situatie en het bestuur in Diepenbeek. Ik ben daarover in snelheid gevat door een journalist en heb toen snel een schriftelijke reactie uitgestuurd naar de pers, maar eigenlijk hoort zo'n verklaring hier thuis, in de gemeenteraad, het hart van de gemeentelijke democratie.

[…]

Geachte collega’s,
Beste Diepenbekenaren,

Normaal ging ik op 1 januari de eed afleggen als schepen. Ik was daar fier op en ik zou echt het beste van mijzelf gegeven hebben, voor het welzijn van onze gemeente.

Maar Diepenbeek dreigde in een politieke crisis te verzeilen, omdat Groen een motie van wantrouwen wilde indienen en ermee dreigde de coalitie op te blazen, indien ik schepen zou worden. Aangezien N-VA en Open VLD niet van plan waren deze motie te ondertekenen, zou dit het einde betekend hebben van deze bestuurscoalitie.

Ik ben ontgoocheld in de houding van Groen, want er is geen enkele reden om mij uit te sluiten. Ik heb deze coalitie altijd collegiaal verdedigd. Ik heb Groen ook gesteund, o.a. in hun bezorgdheden rond Genk-Zuid. En ik heb het belang van Diepenbeek altijd laten voorgaan op mijn persoonlijk belang. In 2018 zette ik al eens tijdelijk een stap opzij, om deze coalitie mogelijk te maken. Hugo Leroux van Groen stuurde toen een sms met de boodschap: “Veel respect voor Lode die vlot zijn eigen belangen opzijschuift voor gemeenschappelijke belangen”.

Wat krijg ik ervoor? Stank voor dank. Want datzelfde Groen is vandaag van mening dat samenwerking met mij een overtreding zou zijn van het cordon sanitaire, omwille van mijn job. 

Voor wie het niet zou weten. Ik ben een econoom, en vandaag werk ik voor het Europees Parlement waar ik economische analyses maak voor de parlementsleden van Vlaams Belang. Ik doe dat met veel plezier, want het is een boeiende job en zij zijn de enigen die nog een beetje gezond kritisch zijn tegenover een Europese Unie die zich met van alles bemoeit wat zelfs niet in de Europese verdragen staat.

Maar mijn werk heeft niets te maken met het cordon en ik zal u vertellen waarom.

(1) Ten eerste, ik ben vandaag lid van geen enkele partij. Ik spreek en zetel hier in deze gemeenteraad dus enkel namens mijzelf. Ik vertegenwoordig geen enkele partij. En dus is het cordon sanitaire gewoon niet aan de orde. Daarmee is eigenlijk alles gezegd.

(2) Ten tweede, stel dat het cordon toch van toepassing zou zijn, wat zegt Groen daar dan zelf over? Schepen Heleven verwijst in de krant naar een 'politiek-morele code voor raadsleden', die zij heeft moeten ondertekenen en die haar zogezegd “geen andere keuze laat”.

Ik heb die code hier bij mij. Achteraan in de bijlage staat dat er geen bestuursakkoorden of stemafspraken mogen worden gemaakt met het Vlaams Belang. Maar die zijn er ook niet, want - zoals gezegd - ik vertegenwoordig in deze gemeenteraad enkel mijzelf en ik kan dus geen bestuursakkoord of stemafspraak maken namens om het even welke partij. De code van Groen is dus niet eens van toepassing.

Ofwel hebben ze bij Groen-Diepenbeek hun eigen code niet gelezen, ofwel zijn ze niet tot aan de bijlage geraakt, ofwel hebben ze het niet begrepen. Het is volstrekte onzin.

De schepen zegt in de krant ook dat ze "de zwarte piet niet wil krijgen". Ze moet oppassen dat zijzelf niet onder het cordon valt, want "zwarte piet", dat mag niet van Groen. Het moet "roetpiet" zijn, of "roetmiet", of "medewerker (m/v/x) van een Spaanse pakjesdienst".

Let op, ik mag wél schepen worden van Groen, maar op voorwaarde dat ik mijn job als economisch adviseur opgeef. Dat is toch van de pot gerukt. Groen legt een Berufsverbot op aan de schepenen van Diepenbeek. Dat doet denken aan de donkerste periode uit de vorige eeuw. Het is pure discriminatie en compleet immoreel. Ik zou dus geen economisch advies mogen geven aan wie ik wil? En binnenkort mogen de bakker en de slager ook geen broodjes en worsten leveren aan het Vlaams Belang, of wat?

(3) Ten derde, Groen heeft steeds de mond vol van “tolerantie” en “inclusiviteit”. Toch sluit Groen mij uit, zonder nog te kijken naar mijn (eventuele) individuele kwaliteiten of verdiensten als mens. Groen speelt hier zuiver de man en niet de bal.

En dan zegt schepen Heleven in de krant dat het "geen persoonlijke kwestie" zou zijn, maar "een kwestie van waarden"? Dan wil ik wel eens weten van de schepen: wat heb ik ooit gedaan of gezegd dat niet aanvaardbaar is of dat niet strookt met haar “waarden”? Denkt zij dat haar “waarden” moreel verhevener zijn dan de mijne? Voelt zij zich soms beter dan mij? Of is het omdat ik door mijn werk zogezegd behoor tot een groep die haar niet aanstaat?

Groen vindt toch dat we geen groepen mogen discrimineren of stigmatiseren? Behalve Vlaams Belangers, dat mag dus blijkbaar wel. Ik vind dat niet kunnen en verzet mij daar tegen. De Groenen doen zich zo graag voor als verdraagzaam, maar dat is slechts schone schijn. Achter de sluier van verdraagzaamheid zit een extreme onverdraagzaamheid en haat naar niet-linkse Vlamingen verscholen. Ik heb het de afgelopen dagen mogen ervaren.

(4) Ten vierde, en dat is het cruciale punt, echte democratie duldt geen cordon. "Er is iets mis met ons bestel als de anderen niet willen regeren met het Vlaams Belang." Dat zijn niet mijn woorden, maar van professor Marc Elchardus. Wie hem niet kent, Elchardus is hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel, een socialist, jarenlang de huisideoloog van sp.a (of Vooruit) en voorzitter van de socialistische mutualiteiten, hier in Limburg beter bekend als De Voorzorg. Niet bepaald een rechtse rakker. Zelfs Elchardus vindt dat het cordon moet verdwijnen, want:

Het cordon is gewoon dom, omdat ook goede voorstellen van het Vlaams Belang niet mogen gesteund worden. Nooit. Zonder nadenken. Het staat letterlijk in de "code" van Groen. Dat is oerdom én intellectueel lui. Dat gaat er bij mij niet in. En ik doe daar dus niet aan mee.

Het cordon is ook ondemocratisch, omdat vele Vlamingen politiek worden uitgesloten en zij niet krijgen waarvoor ze stemmen. De strijd voor Vlaamse en Waalse onafhankelijkheid, waar volgens mij iedereen beter van zal worden, Vlamingen én Walen, - men kan het daarmee eens zijn of niet - het is een legitiem politiek doel. Of de strijd tegen de massale migratie, die veel te veel druk zet op onze manier van leven en op onze sociale voorzieningen, - men kan het ermee eens zijn of niet - het is een legitiem politiek doel.

Het cordon is zelf een bedreiging voor de democratie. Want hoe willen wij dat mensen vertrouwen hebben in de democratie wanneer hun stem, waarmee ze op democratische wijze hun eventueel ongenoegen met het gevoerde beleid laten horen, wanneer die stem op voorhand al wordt uitgesloten? Zij worden geminacht en opzij gezet alsof zij quantité négligeable zijn. Het cordon is de doodgraver van de democratie.

Het cordon is ook onmenselijk, omdat wat je ook doet of welke goede voorstellen je ook brengt, wie vandaag bij Vlaams Belang actief is, wie er advies aan geeft of gewoon tegen het cordon is, die zijn kop moet rollen... Zo beschouwd, is het cordon de sharia van de Belgische politiek.

En het cordon sanitaire is ook ontmenselijkend, omdat het woord uit de veehouderij komt - beseft men dat eigenlijk nog wel? - waar een cordon sanitaire wordt ingesteld tegen een ziekte zoals de varkenspest. Alsof Vlaams Belangers geen mensen zijn, maar varkens of mestkevers of nog erger. Dat is onaanvaardbaar.

Zo spreek je niet over mensen. Ik heb geleerd om iedereen met respect te behandelen en er mee samen te werken. Ik heb geleerd om te luisteren naar anderen, door de retoriek en de oneliners heen. Ik heb geleerd om terechte bekommernissen te ontdekken en te vertalen in efficiënte beleidsvoorstellen.

Als overtuigd democraat ben ik een overtuigd tegenstander van het cordon. Het moet maar eens gedaan zijn met dat cordon. Hoe rapper, hoe liever.

(5) Ten vijfde en tenslotte, de Groenen zijn toch zó hypocriet, want als het hen uitkomt, werken zij wél samen met Vlaams Belang. Hoe vaak heb ik, als fractieleider van LDD in het Vlaams parlement, niet de handtekeningen van Groen én Vlaams Belang verzameld, om samen naar de Raad van State te trekken? Het is ook al sinds mei bekend dat ik werkzaam ben voor het Europees parlement. Leroux en Groen zijn de afgelopen maanden ook gewoon met mij blijven samenwerken in de meerderheid.

Er was dus geen enkele reden waarom de Diepenbeekse coalitie niet had kunnen verder werken met mij. Inhoudelijk en beleidsmatig waren er geen conflicten binnen de meerderheid en zat iedereen op dezelfde lijn. Er dreigde geen onbestuurbaarheid.

Als vandaag een motie van wantrouwen was ingediend, dan was gewoon misbruik gemaakt van dit nieuwe instrument, dat bedoeld is om een vastgelopen beleid terug vlot te trekken. Dit is niet het geval in Diepenbeek. Waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? 

Ik onthoud hieruit één ding: Groen maakt meer kapot dan je lief is. Ze wilden deze coalitie kapotmaken, ze willen mensen kapotmaken, en ze maken het klimaat kapot door overal vervuilende gascentrales neer te poten. Groen kan zichzelf beter 'Gifgroen' noemen. Maar dat is een andere discussie.

Geachte collega's,
Beste Diepenbekenaren,

Ik rond af. Ik ben, zoals de meesten, de politiek ingegaan, omdat ik dacht mijn steentje te móéten bijdragen en ook te kúnnen bijdragen aan een beter Vlaanderen, een beter Diepenbeek, een betere wereld.

Ik ben niet in de politiek gegaan om gifgroene, politieke spelletjes te spelen. Ik wilde geen soap of chaos riskeren zoals in andere Vlaamse gemeenten. Kort gezegd, ik ging Diepenbeek niet belachelijk laten maken door Almaci en Leroux.

Daarom heb ik, net zoals in 2018, besloten om het belang van de Diepenbekenaren te laten voorgaan op mijn persoonlijke belangen. Daarom heb ik beslist om de eed als schepen niet af te leggen, zodat deze coalitie rustig kan verder werken aan het project dat ik mee in de steigers heb gezet.

Vandaag sla ik een bladzijde om, de bladzijde van schepen. Ik dank de collega’s van de meerderheid voor de fijne samenwerking de afgelopen drie jaar. Ik heb het bestuursakkoord mee geschreven en zal het blijven steunen als het goed wordt uitgevoerd.

Maar ik verhuis nu naar de oppositiebanken. En laat ik duidelijk zijn: zolang ik hier zit, ga ik doen wat van elk verkozen gemeenteraadslid verwacht wordt, namelijk het college controleren, streng maar rechtvaardig. De vragen en kritische opmerkingen die ik de afgelopen drie jaar in de beslotenheid van het meerderheidsoverleg heb gegeven, zal ik vanaf nu in deze gemeenteraad geven.

Burgemeester, schepenen, geef er de komende drie jaar een lap op en maak er wat moois van. Er is nog zoveel te doen voor onze mensen hier. 

Tot slot, beste Diepenbekenaren, ik ben meer dan een kwarteeuw geleden in onze mooie gemeente neergestreken. Het was een hele eer geweest om uw schepen te mogen zijn. Ik had er ook mijn uiterste best voor gedaan, binnen de bevoegdheden die mij waren toegewezen. Het heeft niet mogen zijn en u weet nu waarom. Jammer. In 2024 kan u tonen wat u daarvan vindt.

Leve Diepenbeek!"

 

Nawoord (1)

Na mijn toelichting herhaalde schepen Jerica Heleven dat het geen persoonlijke kwestie was. Maar haar woorden waren nog niet koud, of ze maakte een persoonlijke aantijging. De voorzitter van de gemeenteraad tikte haar hiervoor op de vingers, want artikel 19 van het reglement verbiedt beledigingen, scheldwoorden en persoonlijke aantijgingen.

Na de raadszitting stuurde schepen Heleven een sms waarin zij zich verontschuldigde. Maar bij publieke aantijgingen horen publieke verontschuldigingen.

Ik geloof dat Jerica Heleven een mens van goede wil is, zoals de meeste mensen. En dus rijst de vraag: waarom maakte zij de aantijging? Dit was geen toevallige verspreking, maar het directe gevolg van het cordon, dat deel is van de groene doctrine en dat mensen ontmenselijkt. Hierdoor valt elke normale aarzeling of barrière weg, als het om Vlaams Belangers of tegenstanders van het cordon gaat. Daarover mag men schrijven en zeggen wat men wil.

Ik wens Jerica Heleven het beste. Zij is het spijtige slachtoffer van de groene indoctrinatie met de onmenselijke en ondemocratische doctrine van het cordon. Ik hoop dat zij zich op een zonnige dag bevrijdt van de groene catechismus en terug als een vrij mens zal kunnen denken en handelen (en elke mens met respect behandelen). Oh, happy days!

Nawoord (2)

Drie maanden later gooide schepen Heleven zelf de handdoek in de ring. Haar geweten begon te knagen, want het cordon is niet van toepassing en wordt ook niet toegepast in Diepenbeek. Zij besefte dat zij een kapitale fout had gemaakt door een loyale collega opzij te duwen voor redenen die er niet toe deden. Een mens zou van minder ziek worden.