Blog

Wij zijn de hoop!

Op zondag 14 april gaf Lode Vereeck de slottoespraak op de provinciale verkiezingsmeeting van Antwerpen. Hij riep alle kiezers op, ook de bedrogen kiezers van de traditionele partijen, om voor Vlaams Belang te stemmen en zich niet te laten intimideren door de leugens en bangmakerij van het establishment. Vlaams Belang is de hoop van zovelen op echte verandering. Als de partij massaal het vertrouwen krijgt van de kiezers, dan zal dat vertrouwen niet beschaamd worden. Aan het werk!

Belasten of besparen?

De Belgische openbare financiën zijn "onhoudbaar", stelt de Nationale Bank van België. Als er niets gebeurt, dreigt er een budgettair tekort van 34 miljard euro of 5,6% bbp. Is het mogelijk om de rekeningen op orde te krijgen zonder meer te belasten en zonder te besparen op kap van de Vlamingen? Dat kan wel degelijk door te besparen op het politiek systeem, asiel en migratie, interregionale transfers, overheidssubsidies voor niet-kerntaken, medische overconsumptie en (deels) ontwikkelingssamenwerking.

Fiscale rechtsonzekerheid

Fiscale rechtsonzekerheid is een gesel voor de economie en de samenleving. Het leidt ertoe dat nuttige activiteiten worden uitgesteld of zelfs afgelast, omdat de haalbaarheid ervan niet meer te becijferen valt. In deze blog worden 5 voorstellen geformuleerd voor meer rechtszekerheid voor belastingplichtigen: fiscale vereenvoudiging, verhoging van de wetgevingskwaliteit (o.a. door reguleringsimpactanalyse), ontwerp van een fiscale grondwet of pact, vergroting van het draagvlak voor nieuwe fiscale wetgeving, en fiscale verzekering tegen ongunstige fiscale uitspraken.

Meer welvaart zonder transfers

De sociaaleconomische ellende van Wallonië is niet de schuld van de Walen, maar van het falend beleid van Waalse en Franstalige politici. Transfers bieden geen oplossing, maar zijn deel van het probleem, omdat ze de noodzaak wegnemen om een ander beleid te voeren. Ze bestendigen en verergeren zelfs de situatie, zoals blijkt uit internationale studies en uit de feiten. De afschaffing van de transfers betekent dus niet alleen het einde van een miljardenverlies aan Vlaamse welvaart, maar vooral het begin van een Waalse sociaaleconomische renaissance. En dat is wat wij willen. Welvarende buren aan de zuidgrens van een onafhankelijk Vlaanderen.

De zaak Vereeck

Lode Vereeck maakte zich NIET schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigen alle 15 studentes en collega’s van de Universiteit Hasselt die door het Openbaar Ministerie (het Parket) werden ondervraagd, alsook de studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur die het volledige dossier konden inkijken. Eén studente meent van wel, maar zij wordt door haar medestudentes als ongeloofwaardig bestempeld. Het Parket seponeerde de zaak wegens het ontbreken van enig bewijs. De rector leed hierdoor zwaar gezichtsverlies en zwoer wraak. Vereeck kreeg nooit een eerlijk tuchtproces door de publieke aanvallen van de rector en door onregelmatigheden in de procedure. Voor de studentenvertegenwoordigers is het duidelijk: Vereeck kan onmiddellijk weer aan de slag als hoogleraar. De Raad van State is van mening dat de universiteit geen fouten in de procedure maakte, maar stelt ook vast dat er geen vertrouwensbreuk is met de studenten. Integendeel. Conclusie: de zaak Vereeck is een interne en politieke afrekening, geen zaak van grensoverschrijdend gedrag. (English summary below)